فرم مشاوره

پکیج سبز

105 هزار توماندو هفته ای
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه برنام غذایی
 • پیگیری اولیه تلفنی
 • پیگیری هفتگی تلفنی
 • تمرین های ورزشی
 • دستور آشپزی
 • پیگیری روزانه

پکیج قرمز

84 هزار توماندو هفته ای
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه برنام غذایی
 • پیگیری اولیه تلفنی
 • پیگیری هفتگی تلفنی
 • تمرین های ورزشی
 • دستور آشپزی
 • پیگیری روزانه

پکیج نارنجی

56 هزار توماندو هفته ای
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه برنام غذایی
 • پیگیری اولیه تلفنی
 • پیگیری هفتگی تلفنی
 • تمرین های ورزشی
 • دستور آشپزی
 • پیگیری روزانه

پکیج زرد

56 هزار توماندو هفته ای
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه برنام غذایی
 • پیگیری اولیه تلفنی
 • پیگیری هفتگی تلفنی
 • تمرین های ورزشی
 • دستور آشپزی
 • پیگیری روزانه

پکیج بنفش

45 هزار توماندو هفته ای
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه برنام غذایی
 • پیگیری اولیه تلفنی
 • پیگیری هفتگی تلفنی
 • تمرین های ورزشی
 • دستور آشپزی
 • پیگیری روزانه

پکیج آبی

35 هزار توماندو هفته ای
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه برنام غذایی
 • پیگیری اولیه تلفنی
 • پیگیری هفتگی تلفنی
 • تمرین های ورزشی
 • دستور آشپزی
 • پیگیری روزانه